Våre prosjekt

UNF leier eller deltek i ulike prosjekt for å fremme næringslivet sine interesser.

Berekraftig utvikling innan bygg, anlegg og eigedomsforvalting

Bransje: Bygg & eigedom

Vi ønskjer å motivere til klimavennlege val.

Forprosjekt til traineeprogram

Vi ønsker å arbeide for å skape eit meir innovativt og mangfaldig arbeidsliv, i tillegg til å tiltrekke fleire unge til Søre Sunnmøre.

Sentrumskoordinator i Ulstein

Målet med prosjektet er å få ein raud tråd i sentrumsutviklinga, gjennomsyra av berekraftig og sirkulær tankegong.

Samfunns- og næringsutvikling i Ulstein

UNF gjennomfører eit prosjekt som skal gi ny retning for ei felles utvikling for Ulstein-samfunnet.

Visit Ulstein

Bransje: Reiseliv og kultur

Reiselivskonseptet for reiselivsverksemdene i Ulstein.

Smarte Bygg - Smart Framtid

Bransje: Bygg & eigedom

Ulstein kommune har teke initiativ til eit prosjekt der NCE iKuben, Innovasjon Norge, SINTEF, Møreforsking, NTNU med fleire har ein idélab med aktørar frå kommunene og næringslivet i regionen.

Skipsteknologikompetanse og -innovasjon

Bransje: Industri

Ulstein Næringsforum er initiativtakar til eit prosjekt mellom kompetansemiljøa lokalt og ulike fag-konsortium i Europa.

Reiseliv Ytre Søre Sunnmøre

Bransje: Reiseliv og kultur

UNF er med i Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre.

Skaparhuset

Bransje: Skule & organisasjonar, Industri, Bygg & eigedom

Skaparhuset er eit møtepunkt for innovasjon og samarbeid; eit drivhus for dei gode ideane og ein arena for læringslivet.

Stad Skipstunnel

Bransje: Reiseliv og kultur

Tunnel for skip gjennom Stadlandet.

Samferdsle

UNF engasjerer seg i ulike samferdsleprosjekt.