• Korleis kan vi bruke teknologi for meir effektiv drift av gamle bygg?
  • Korleis kan teknologien vi nyttar i drift også brukast inn i helse og omsorg eller oppvekst?
  • Korleis kan vi få meir «grøne bygg»?
  • Korleis få ein meir berekraftig økonomi?
  • Korleis få bygg som opplevast som betre for brukarane?
  • Kan vi gjere noko lurt med dei gamle bygga våre for å få ein meir effektiv drift? Korleis få til sirkulærøkonomi på drift og nybygg (gjenbruk av materiell m.m).? Korleis få til betre arealutnytting
  • slik at vi kan bygge mindre eller bruke eksisterande byggmasse?
  • Kva betyr lokalisering av bygg for miljø (reduksjon av transport, val av tomt og grunnforhold m.m).

Idélaben vart heldt digitalt 25. november 2020 (oppdaterast).