Gjennom samarbeid med RISE, GCE Blue Maritime Cluster og dei ulike fag-konsortia i Europa innan skipsteknologi, skal vi bringe fagmiljøa lokalt til verda og verda til oss.

Industriverksemder frå Ulstein og omegn har mange teknologiske høgkompetansearbeidsplassar. Desse skal vi vere med på å styrke, då vi meiner at gjennom auka kompetanse og auka relevans ute i Europa, vil ein kunne styrke konkurransekrafta til våre lokale bedrifter.
Vi vil hente heim ny kunnskap og gjere fagmiljøa i andre land vane til å samarbeide med norsk kompetanseindustri. Prosjektet skal knyte vårt lokale fagmiljø tettare på andre fagmiljø og skape ein plattform for utveksling av kompetanse, innovasjon og å byggje nettverk.


Deltakande bedrifter
(førebels):

Andre partnerar:

Program:

 

Dersom di bedrift ønskjer å delta i prosjektet, kontakt prosjektleiar.