Nettverksgruppe for Samferdsle på Sunnmøre sende 25.06.20 brev til samferdsleminister Knut Arild Hareide om at han må skru opp tempoet i sakshandsaminga av Stad Skipstunnel slik at denne kjem inn på Statsbudsjettet for 2021. Brevet gjekk også som kopi til Næringskomiteen og Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Her er brevet i heilskap:

Stad Skipstunnel: Kortere frist for kvalitetssikring av Kystverkets forslag til kostnadsreduserende tiltak

Kystverket leverte i 2017 et forprosjekt for Stad skipstunnel. Forprosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som ble ferdigstilt i mai 2018. Fra sammendrag og konklusjoner i KS2 har vi merket oss at Atkins/Oslo Economics anfører:

«Prosjektet er veldefinert og entydig avgrenset i forprosjektdokumentet og styringsdokumentet. Dersom prosjektet skal realiseres anbefaler vi en kostnadsramme (p85) på 4,35 mrd. 2018-kroner inkl. mva. og en styringsramme (p50) på 3,67 mrd. 2018-kroner inkl. mva.»

Kystverket la i 2019 fram forslag til kostnadsreduserende tiltak. Nå har Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet bedt om en kvalitetssikring av Kystverkets utredning.

Analyseselskapet Atkins har fått oppdraget med å foreta denne eksterne kvalitetssikringen av Kystverkets forslag til kostnadsreduserende tiltak. Problemet, slik vi ser det, er at Atkins har fått en frist til november 2020 med å legge fram sin gjennomgang. Det betyr at Stad Skipstunnel mest trolig ikke kan komme på Statsbudsjettet for 2021.

Stad skipstunnel er fullfinansiert i Nasjonal transportplan (2,9 mrd. kroner), og Stortinget har vedtatt byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri vedtak på Stortinget. Kystverket er klare for byggestart og venter kun på klarsignal og oppstartbevilgning fra regjeringen.

Nettverksgruppe for Samferdsel på Sunnmøre finner det svært problematisk at departementene med åpne øyne legger opp til en saksgang som vil bryte med lovlig fattede vedtak i Stortinget. Om saksgangen framskyndes noe vil det være fullt mulig å innfri det nasjonalforsamlingen har bestemt. Atkins skal ikke gjøre en ny total gjennomgang av prosjektet, men bare Kystverkets forslag til kostnads­besparende tiltak. Det er ingen rimelig grunn til at Atkins skal måtte bruke fem måneder på et slikt avgrenset stykke arbeid.

Saksgangen departementene legger opp til kan minne om en bevisst trenering for nok en gang ikke å bevilge penger over statsbudsjettet, selv om Stortinget tidligere har vedtatt at det skulle skje senest 2021. En slik framgangsmåte vil svekke tilliten ikke bare til departementene, men til hele vårt politiske system.

Nettverksgruppe for Samferdsel på Sunnmøre vil derfor be statsråden om å justere avropet og gi Atkins en kortere frist for kvalitetssikring av Kystverkets forslag til kostnadsreduserende tiltak. Slik at Stad Skipstunnel blir en del av Statsbudsjettet for 2021.

Nettverk for samferdsel, Sunnmøre er en gruppe sammensatt av ledere i næringslag- og foreninger i Sande, Volda, Ørsta, Herøy, Hareid, Vanylven, Ulstein, Haram og Ålesund i tillegg til representasjon fra Gode vegar, Maritimt Forum Nordvest og MAFOSS.