Ulstein Næringsforum og Ulstein kommune jobbar saman for ei visjonær og relevant sentrumsutvikling. No løfter Ulstein Næringsforum satsinga eit hakk for å få til enda meir og søker difor ein sentrumskoordinator! Denne skal tilretteleggje for og gjennomføre aktivitetar i sentrum, og kople næringsliv, frivillige lag og organisasjonar saman for å skape unike, berekraftige og innovative samarbeid. Ved å få på plass nye aktivitetar og møteplassar ønskjer vi å løfte opplevinga av å bu i og besøke Ulsteinvik, samstundes som det leggjast til rette for spanande næringsutvikling og nye sentrumsprosjekt.

Stillinga som sentrumskoordinator er eit to-årig prosjekt. Det vil kunne påreknast noko kvelds- og helgejobb.

Arbeidsoppgåver

• Utvikle eit meir berekraftig sentrum med fokus på sirkularitet

• Vidareutvikle og etablere nye møteplassar i sentrum

• Auke interessa for etablering av næringsverksemd i sentrum

• Utvikle berekraftige og sirkulære arrangement/tjenestetilbud/modeller/konsept

• Utvikle i tråd med kommuna sitt “Parallelloppdrag” og andre kommunale planar

• Være tett på pulsen i handelsstanden

• Samarbeide tett med Ulstein kommune, handelsstand, gardseigarar og næringsliv

Behov/kvalifikasjon

• Relevant utdanning

• Kunnskap om sentrumsutvikling

• Trivst med ein sjølvstendig og operativ rolle med mange ballar i lufta

• Må kunne identifisere behov og skape gode løysingar

• Personleg eignaheit

• Sjølvgåande og initiativrik

• Gode kommunikasjons- og markedsføringsferdigheiter

• Gode samarbeidsevner

• Visjonær

Vi tilbyr

• Løn etter avtale

• Spanande arbeidskvardag

• Moglegheit til å påverke direkte inn i sentrumsutvikling

• Flotte kontorlokaler midt i sentrum

• Kjekt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 28. februar 2024

Ved spørsmål om stillinga:
Anna Klara Måseide, dagleg leiar
E-post: anna.klara.maseide@ulstein-nf.no
Tlf: 975 29 894