Med sine nesten 40 tilsette er Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz det største advokatfirmaet mellom Bergen og Trondheim, av firma som ikkje har hovudkontor i det sentrale austlandsområdet. Advokatfirmaet har kontor i Ørsta, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Øverbø Gjørtz har spesialiserte advokatar innanfor dei fleste område, og hjelper både næringslivet, offentlege oppdragsgivarar og privatpersonar. Kundane er frå heile Møre og Romsdal, men innanfor enkelte område gjer spisskompetanse at kundeførespurnadene kjem frå heile landet.

Sentrale stikkord for verksemda er erfaring, engasjement og bransjekunnskap. Me legg vekt på lokal tilhøyrsel, kunnskap om regionen, og ikkje minst kjennskap til folk, region og næringslivet der me er. Eitt av måla våre er å bidra til vekst og verdiskaping i regionen me er ein del av.

Mellom anna på grunn av dette er det viktig for oss vera medlem i UNF, og å vera ein del av det omfattande og spennande nettverket til UNF. Både gjennom arenaene og som samarbeidspartnar gir medlemskapen i UNF oss moglegheit til nettverksbygging og fagleg utvikling. Næringsforeininga er ei flott plattform for informasjonsutveksling og kunnskapsdeling. Me får tilgang til relevant og oppdatert informasjon om lokale næringslivsforhold, bransjetrendar, marknadsmoglegheiter og andre viktige område. I tillegg har me med oss mykje nyttig kompetanse og oppdatert kunnskap å bidra med, og som me håpar at andre medlemsbedrifter kan gjera seg nytte av.

Øverbø Gjørtz er i vekst, og ser fram mot vidare utvikling. I 2022 auka omsetninga med ti prosent, samanlikna med året før, og ambisjonen er at veksten held fram i 2023. I denne satsinga ligg òg nytilsetjingar. I firmaet som heile er det snakk om inntil fire nye stillingar – både advokatar og advokatfullmektigar. I dette ligg òg styrking ved kontora i Ørsta og Ålesund.

Les meir om på nettsidene www.ovgj.no.

Følg dei på:

Facebookhttps://www.facebook.com/OverboGjortz

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/2869005/admin/

Instagram: https://www.instagram.com/overbogjortz/