Ulstein kommune og NCE iKuben inviterer til idélab innan framtidas bygg og funksjonar.

Deltakarar er:

 • SINTEF Digital, SINTEF Energy, SINTEF Byggteknisk og SINTEF Teknologiledelse
 • Nivero – eit oppstartselskap kring berekraft
 • Molde kommune v/Smartbysjef Mette Holand
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Forskingsrådet
 • Møreforsking Samfunn
 • NCE iKuben
 • Ulstein kommune
 • Ulstein Næringsforum, Bygg- og eigedomsgruppa
 • ATEA
 • Innovasjon Norge
 • med fleire

 

Døme på tema vi vil drøfte

 • Korleis kan vi bruke teknologi for meir effektiv drift av gamle bygg?
 • Korleis kan teknologien vi nyttar i drift også brukast inn i helse og omsorg eller oppvekst?
 • Korleis kan vi få meir «grøne bygg»?
 • Korleis få ein meir berekraftig økonomi?
 • Korleis få bygg som opplevast som betre for brukarane?
 • Kan vi gjere noko lurt med dei gamle bygga våre for å få ein meir effektiv drift? Korleis få til sirkulærøkonomi på drift og nybygg (gjenbruk av materiell m.m).?
 • Korleis få til betre arealutnytting slik at vi kan bygge mindre eller bruke eksisterande byggmasse?
 • Kva betyr lokalisering av bygg for miljø (reduksjon av transport, val av tomt og grunnforhold m.m).

Agenda

 • Ulstein kommune presenterer seg sjølv og utfordringar som kan gi grunnlag for forskingssamarbeid
 • Kort presentasjon av deltakarane
 • Idégenerering i grupper
 • Oppsummering i plenum
 • Vegen videre – kva gjer vi no?

Påmelding til gabriele@ikuben.no eller monica.cecilie.torp@ulstein.kommune.no – gjerne med ein kopi til post@ulstein-nf.no, så kan vi koordinere litt medlemene si deltaking.