Kort om eiendommen

Eiendommen har en sentral plassering i Ulsteinvik sentrum, med god adkomst, utsikt og godt lysinnslipp. Det følger 10 parkeringsplasser i underetasje.
På eiendommen er det ført opp et kombinasjonsbygg over 4 etasjer samt en underetasje.
Bygget ble etablert i 1994 og bygget på i 2007. I følge tilstandsrapport har bygget et samlet areal på 2680 kvm BTA.
Eiendommen inneholder i dag forretnings-/kontorlokaler i samtlige etasjer. Bygget er godt egnet til butikk/utsalgsforretning på bakkeplan, samt kontorer i andre etasje. 3 og 4 etasje kan være godt egnet for flere leiligheter over to plan da reguleringsplan i området åpner for bolig. Bruksendring til evt. bolig kreves.

Oppvarming

I hovedsak vannbåren radiatorvarme fra varmepumpeanlegg i 1. og 2. etg. For øvrig elektrisk oppvarming med veggmonterte panelovner. I tillegg forvarmet luft fra ventilasjonsanlegg.

Beskaffenhet

Tomten er på ca. 716 kvm ihht. matrikkelrapport, og på denne tomten er det ført opp et kombinasjonsbygg over 4 etasjer samt en underetasje. Tomtearealet omfatter kun fotavtrykket for bygningskroppen på bakken, som er vanlig i Ulsteinvik sentrum.

Beliggenhet

Sentralt beliggende i Ulsteinvik sentrum

Adkomst

Eiendommen har god tilgjengelighet, med enkel adkomst fra Sjøgata. Ta av mot nord fra RV61 i rundkjøring mellom Strandgata og Sjøgata. Avkjøring til bygget umiddelbart på venstre side, i retning Bjørndalsvegen. Se for øvrig vedlagte kart.

Parkeringsforhold

P-plasser i kjeller

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Saunesosen, Ulsteinvik sentrum, planidentifikasjon 20050005, stadfestet 29.09.2005. Eiendommen er her regulert til bustad/forretning/kontor .
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 28.03.2019, er området eiendommen ligger i, avsatt til Sentrumsformål – framtidig . KPA går normalt foran tidligere vedtatte reguleringsplaner. Reguleringsplan skal imidlertid fortsatt gjelde iflg. kommunale opplysninger.
Det forutsettes at interessenter gjennomgår og setter seg inn i gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan og andre arealplaner for eiendommen før inngivelse av bud. Nedenfor nevnte er kun å betrakte som en oppsummering. Arealplaner finnes som bilag til prospektet.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men det er utstedt midlertidig brukstillatelse, datert 28.04.1994.
Eiendommer oppført før 01.01.1998, får man ikke ettersøkt ferdigattest for. Kjøper gjøres dog oppmerksom på at det må søkes om ferdigattest på evt. søknadspliktige enkelttiltak som skjer ifbm. oppussing, renovering, ombygging og/eller bruksendring.
Selger opplyser at alle punkter i midlertidig brukstillatelse er utført. Det foreligger imidlertid ferdigattester for enkelttiltak som brannskillevegg (datert 29.10.2014), utskifting av heis (datert 10.11.2009), samt påbygg mot øst (datert 07.05.2008).

Beskrivelse (type bolig)

Næringsbygg

Bygningsinformasjon / byggemåte

Bygningen er oppført i hovedsak etter byggetidspunktets normale stedlige byggeskikk. Bygningen ligger på flatt terreng, der grunnen er antatt å bestå av normalt fast grunn/fylling. Det er ikke framlagt spesifikke opplysninger om byggegrunnen. Fundamenter og grunnmur av plasstøpt betong. Gulv på grunn som støpt finplate av betong, uisolert. Yttervegger over grunnmur av isolerte betong sandwich-elementer med bordklednings-mønster. Innvendig isolert og platekledd. Malte veggflater utvendig.

Innvendig utførelse er i hovedsak bestående av lett bindingsverk og systemvegger type Nordia, platekledd/malt. Gulvflater i hovedsak med banebelegg/vinyl. Veggflater i hovedsak med malt tapet/strie og ferdigbehandlede systemvegger. Himlinger dels av type systemhimling, plater opphengt i T-profiler. Dels platekledde/panelte himlinger.

Heissjakter og trapperom av plasstøpt betong. Trebjelkelag mot hems, forøvrig prefabrikkert betong/hulldekke. Bygningen har to personheiser, en i hver ende/oppgang Sjøgata 5 og 7.
Taket har bæring av tresperrer og limtre, saltak med arker. Takflaten er tekket med glasert pannestein.

Se ellers vedlagte tilstandsrapport

Diverse

Arealoppmåling er foretatt av takstmann

Overtakelse

Etter nærmere avtale

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1516
Gårdsnr: 8
Bruksnr: 404